راه اندازی یک کسب وکارخانگی

شایدهمه شما به فکرراه اندازی یک کسب وکارخانگی وکسب درآمدازآن افتاده اید.ممکن است دلیل راه اندازی آن پرکردن اوقات فراغت شماوتفریح باشدوصرفا کسب درآمدنباشد.یااینکه این کسب وکارراتوسعه داده وبه یک منبع درآمدتبدیل کنید.

بعضی اوقات هدف اینکارراه اندازی یک شغل دوم است چون بعضی ازافرادبعدازکاراداری یاشغل اول وقت کافی برای انجام آن رادارند.دراینجا ازتجربه ی برخی ازدوستان استفاده کرده وهرچندوقت یکبارمطالب جدید بامعرفی یک شغل جدیدخانگی دراین قسمت قرارداده ودرخدمت شماخواهیم بود .

شایدبارهابایک جستجوی ساده دراینستاگرام یاسایرشبکه های اجتماعی شاهدفروش بعضی کالاهاواشیاء ساده که تهیه آن به مهارت وتخصص خاصی نیازندارندبوده اید.مثلادریک پیج اینستاگرام شخصی کنده های چوب درخت رابصورت مقطعی بریده وآن را دراندازه های مختلف قطری باقیمتهای مناسب به فروش میرساند.

نمونه برش کالباسی تنه چوب درخت

اگربه کامنتهای پیج اینستاگرام این شخص دقت کنیدخواهیددیدکه پس ازمدتی درخواستهای زیادی ازسوی کاربران برای خریدهمین تکه چوبهای ساده وجودداردواین درواقع یک کسب وکاراینترنتی ساده ودرآمدزابرای این شخص میباشدوبه مرورزمان وافزایش دنبال کنندگان پیج فروش بسیارخوبی خواهدداشت.درواقع این شخص مهارت زیادی به خرج نداده وتنهاباچندابزارساده به کسب ذرآمدمطلوبی رسیده است.ابزاراهای لازم جهت انجام این کاریک اره بنزینی خواهدبودکه شماهرجای طبیعت میتوانید آن راباخودبرده وهنگام گشت وگذارتعطیلات درصحراوطبیعت اگرتنه خشکیده درختی پیداکردیدمیتوانیدآن رابرش زده واین کارراانجام دهید.البته بایدتوجه داشت کهبه محیط زیست آسیب نرسانده وحتما ازتنه های درختی که به زمین افتاده یا خشک شده استفاده نماییم.پس ازبرش این تنه هامیتوانیدبه درخواست مشتری آنرابصورت خام یابصورت سنباده زده وصیقل داده شده به مشتری ارسال وتحویل نمایید.فضای مجازی یک محل ارائه فروش کالای بسیارنامحدوداست وهرچه بیشترفعالیت داشته باشیدفروش شمابیشترخواهدبودوروزبه روزبه مشتریان شماافزوده خواهدشد.

نمونه هایی ازاستفاده این برشهای چوب یابه اصطلاح کالباسی چوب رادرتصاویر زیرمیبینید.که شمامیتوانیدهمخودتان آنهارابسازیدوبه مشتری ارائه کنیدیااینکه ماده اولیه آن که همان کالباسی تنه درخت است به مشتریان ارسال نموده وآنها درزمینه های مختلف استفاده نمایند.

ساخت ساعت باکالباسی تنه درخت
استفاده ازکالباسی تنه درخت به عنوان تخته سرو یاسینی پذیرایی
استند چوبی

امیدواریم این مطلب موردتوجه شماعزیزان دنبال کننده سایت هیرون کالاقرارگرفته باشدحتمااین بخش ازسایت رادنبال کنیدونظرات وپیشنهادات خودرابامادرمیان بگذارید.همچنین مادراین بخش مشاغلی رامعرفی میکنیم که شماعزیزان به سهولت بتوانیدلوازم ووسایل موردنیازآن راهم ازسایت فروشگاه باقیمتهای بسیارمناسب خریداری نمایید.برای مثال برای تهیه اره بنزینی میتوانیددرهمین فروشگاه جستجوکرده وکالای موردنیازخودراخریداری نمایید.منتظرمطالب بعدی ماباشید.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید