کمپرسورهواچیست؟

امروزه درصنعت ومشاغل فنی بیشترابزارهای مورداستفاده استادکاران وفنی کاران بانیروی بادکارمیکنند.یعنی ساختارآنهاطوری ساخته شده که باورود جریان هواکه معمولافشرده شده وبافشاروارداین دستگاههامیشوددردستگاه چرخیده ومکانیسم آن رافعال کرده وبامصرف مداوم هوای فشرده کارانجام میدهد.ابزارآلاتی نظیربکس بادی که ازآن برای بازیابسته کردن انواع پیچ ومهره وسایل استفاده میشودوبیشتردرمکانیکی هاوساخت ماشین آلات کاربرددارد.

آچاربکس بادی

یاابزارهایی نظیرمیخکوب ومنگنه کوب بادی که درکارگاههای نجاری مبل سازی وکارگاههای ام دی اف وکابینت چوبی وام دی افی برای اتصالات چوب به یکدیگدرکاربرددارند.همچنین وسایل دیگری نظیر پیستوله های رنگ پاش که برای نقاشی اتومبیل یانقاشی ساختمان وسایرسطوح مورداستفاده قرارمیگیردهمگی بانیروی فشاربادکارمیکنند.

منگنه کوب بادی
پیستوله رنگپاش بادی

البته همه این نوع وسایل نمونه برقی آن نیزوجوددارد امابیشتراستادکاران وفنی کاران وسایل بادی رابه وسایل برقی ترجیح میدهند.همانطورکه گفته شد همه این وسایل که دربالا ذکرشدوبسیاری وسایل دیگربانیروی فشاربادوهواکارمیکنندکه این نیروی بادتوسط یک دستگاه کمپرسورهوایعنی دستگاهی که اکسیژن موجوددرهوارا فشرده کرده وبافشارمعینی توسط یک شلنگ رابط هوا به این وسایل منتقل میکند.

کمپرسورهوادرسایزهاومدل های مختلف برای انواع مشاغل دراندازه های ده لیتری -پانزده لیتری-بیست وپنج لیتری-پنجاه لیتری-هشتادلیتری-صدلیتری-صدوپنجاه لیتری و…تولیدشده که باتوجه به کاربردآن ازآنهااستفاده میشود.معمولا برای کارهای سیارکه نیازبه حمل راحت کمپرسوروجابه جایی آن است ازکمپرسورهای کوچکترمثل ده تاپنجاه لیتری استفاده میشود.

نمونه کمپرسوربادپنجاه لیتری

سایت هیرون کالا انواع کمپرسورهوارابرای خرید راحت شماکاربران درسایت قرارداده وشماعزیزان میتوانیدسفارش خودراانتخاب وتهیه نموده تابرایتان ارسال کنیم.منتظرپیشنهادات وانتقادات سازنده شماعزیزان هستیم.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید